Regulamin sprzedaży na stronie internetowej powergt.pl

obowiązuje od dnia 01.06.2024 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym powergt.pl

1.3. Administratorem i właścicielem sklepu internetowego powergt.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma:

Power Green Technology Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 638-180-44-30
KRS: 000040292
REGON: 242770526

Nr konta bankowego: PKO BP 10 1020 2368 0000 2702 0632 3564,

zwana dalej Sprzedawcą.

1.4. Kontakt ze Sprzedawcą Sklepu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: biuro@powergt.pl,

pod numerem telefonu: +48 605 615 596

lub osobiście pod adresem:

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47.

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.6. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnionych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, logo i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jej skład elementów graficznych, słownych i słowno – graficznych, oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

1.7. Kopiowanie elementów graficznych, słownych i słowno – graficznych ze Sklepu wymaga zgody Sprzedawcy.

1.8. Działanie Sklepu odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, podobnie jak związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu, z zastrzeżeniem konieczności podania danych w sytuacjach wskazanych w polityce prywatności dla celów zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków ustawowych Sprzedawcy.

1.9. Klient zobowiązany jest:

 • korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystać z treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów, w szczególności zawartych w Sklepie informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów, znaków towarowych i innych danych prawnie chronionych.

1.10. Pliki Cookies używane są przez Sprzedawcę w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu w tym logowania, wypełniania formularzy, wyświetlania dopasowanych dla klienta treści oraz zbierania anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć ofertę.

1.11. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.12. Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

1.13. Informacje o towarach podane w sklepie internetowym a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

INTERPRETACJE I DEFINICJE

2.1. Administrator - podmiot zarządzający działaniem Sklepu, tj. Power Green Technology sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej 35 (42 - 600 Tarnowskie Góry), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404292, posiadającej NIP 6381804430 oraz REGON 242770526 o kapitale zakładowym 475 000,00 zł.

2.2. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

2.3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

2.5. Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalane samodzielnie przez Użytkownika.

2.6. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. 2022, poz. 1360 ze zm.).

2.7. Kod Rabatowy - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych otrzymywanych przez Klienta od Sprzedawcy w związku z akcjami promocyjnymi Sprzedawcy, z określonym terminem ważności oraz określeniem wartości przypisanej do każdego wymienionego punktu. Kod Rabatowy umożliwia dokonanie zakupu Produktów przez Klienta za cenę obniżoną procentowo lub kwotowo oraz może mieć charakter jednorazowy lub wielokrotny.

2.8. Konto - prowadzony dla Użytkownika w ramach Sklepu zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu i Hasła, w którym znajdują się dane Klienta i informacje o jego działaniach w Sklepie, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty.

2.9. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.10. Login – oznaczenie Klienta, umożliwiające identyfikację i uruchomienie Konta w Sklepie.

2.11. Produkt, Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.12. Przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu k.c. oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz.U. 2021, poz. 162 ze zm.).

2.13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.14. Sklep Internetowy, Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem powergt.pl.

2.15. Sprzedawca – Power Green Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35 (42 - 600 Tarnowskie Góry), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404292, posiadającą NIP 6381804430 oraz REGON 242770526 o kapitale zakładowym 475 000,00 zł.

2.16. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca rejestracji i/lub zakupu w Sklepie.

2.17. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.20. Szkolenie online – usługa edukacyjna realizowana „na żywo” w formie internetowej, w określonym czasie, za pośrednictwem platformy webinarowej.

2.21. Szkolenie stacjonarne – usługa edukacyjna realizowana „na żywo” we wskazanym miejscu i czasie.

2.21. Kurs internetowy – szkolenie internetowe w formie zestawu nagrań video, do którego kupujący otrzymuje dostęp na wskazany czas.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usług.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych po stronie Kupującego:

 • a) dostęp do komputera, telefonu lub tabletu
 • b) standardowy system operacyjny (Windows, iOS, Android)
 • c) dostęp do Internetu
 • d) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji
 • e) aktywny adres e-mail
 • f) w przypadku szkoleń online oraz konsultacji online wymagany jest dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem
 • g) oprogramowanie zabezpieczające przed wirusami oraz innymi zagrożeniami w Internecie.

ZAKUP USŁUG

Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

1. W celu zakupu Usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • a) wybrać Usługę spośród Usług dostępnych na Stronie
 • b) kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”
 • c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
 • d) kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”
 • e) wybrać formę płatności spośród dostępnych i opłacić zamówienie
 • f) alternatywnie Kupujący może dokonać płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Z chwilą dokonania płatności Strony zawarły Umowę. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Na ten sam adres Kupujący otrzyma fakturę VAT.

3. Alternatywną formą zawarcia umowy jest przesłanie zamówienia poprzez formularz kontaktowy bądź e-mail na adres: biuro@powergt.pl. W takich przypadkach płatność domyślnie jest dokonywana przelewem bankowym na konto Sprzedającego, przy czym Strony mogą uzgodnić także inną formę płatności.

4. W przypadku firm i instytucji chcących skorzystać z odroczonych płatności, wymagane będzie podpisanie i przesłanie dodatkowego Zamówienia.

USŁUGA KURS INTERNETOWY

1. Jeden zakupiony Kurs Internetowy oznacza prawo dostępu do tego kursu dla jednego Uczestnika.

2. Zakupiony Kurs Internetowy zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie na podany adres e-mail Uczestnika danych dostępowych do serwisu kursanta. Dane dostępowe zostaną wysłane automatycznie po zawarciu umowy lub, jeśli z jakichkolwiek powodów będzie to niemożliwe, drogą mailową w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu, w dni robocze.

3. Korzystanie z Kursu Internetowego odbywa się z poziomu serwisu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

4. Uczestnik uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas wskazany w opisie kursu.

5. Udostępnianie danych dostępowych do panelu kursanta przez Kupującego bądź wyznaczonego Uczestnika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania dostępu do kursu bez zwrotu kosztów.

 • kartą płatniczą lub kredytową – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;
 • systemem ratalnym – za pośrednictwem instytucji finansowej współpracującej ze Sprzedawcą.

2. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub kredytową, płatność powinna zostać dokonana w momencie złożenia Zamówienia.

USŁUGA SZKOLENIE ONLINE

1. Jedna sztuka zakupionego szkolenia oznacza prawo udziału jednego Uczestnika.

2. Szkolenie Online odbywa się w formie on-line w czasie rzeczywistym (na żywo), za pośrednictwem platformy webinarowej.

3. Uczestnicy otrzymają dane dostępowe do szkolenia drogą mailową na dzień przed szkoleniem w godz. 12-17.

4. Za udział w Szkoleniu Stacjonarnym Uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe (prezentacja), pod warunkiem faktycznej obecności (zalogowania się ze wskazanego adresu e-mail w terminie szkolenia).

5. W przypadku, gdyby Uczestnik nie mógł wziąć udział w szkoleniu, Kupujący może dokonać zmian na liście Uczestników najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie, do godz. 12:00. Zmiany zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

6. Brak obecności nie upoważnia do zwrotu kosztów, jednak w przypadku nieobecności na szkoleniu, Uczestnik może bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu o podobnej tematyce, w kolejnym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, o ile takie szkolenie będzie organizowane w przyszłości.

7. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł zrealizować zajęć w podanym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (np. awaria internetu, choroba) oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe z powodu zmiany terminu szkolenia.

9. Jeśli termin szkolenia zostanie zmieniony, Uczestnicy będą mogli – do wyboru:

 • a) uczestniczyć w szkoleniu w nowym terminie bez zmiany ceny
 • lub
 • b) będą mogli otrzymać zwrot wpłaconej ceny za szkolenie.

USŁUGA SZKOLENIE STACJONARNE

1. Jedna sztuka zakupionego szkolenia oznacza prawo udziału jednego Uczestnika.

2. Szkolenie Stacjonarne odbywa się w mieście wskazanym w informacji o szkoleniu, pod adresem przesłanym Uczestnikowi drogą mailową najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą szkolenia.

3. W przypadku, gdyby Uczestnik nie mógł wziąć udział w szkoleniu, Kupujący może dokonać zmian na liście Uczestników najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie, do godz. 12:00. Zmiany zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

4. Za udział w Szkoleniu Stacjonarnym Uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe (prezentacja), pod warunkiem faktycznej obecności na szkoleniu.

5. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł zrealizować zajęć w podanym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (np. awaria internetu, choroba) oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe z powodu zmiany terminu szkolenia.

7. Jeśli termin szkolenia zostanie zmieniony, Uczestnicy będą mogli – do wyboru:

 • a) uczestniczyć w szkoleniu w nowym terminie bez zmiany ceny
 • lub
 • b) będą mogli otrzymać zwrot wpłaconej ceny za szkolenie.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku, gdy usługa zostaje zakupiona przez Konsumenta, ma on prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak ze względu na spersonalizowany charakter Usług, zastrzegamy sobie prawo do zastosowania wyłączeń, zgodnie z którymi odstąpienie od umowy może nastąpić:

 • a. nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia Stacjonarnego lub Szkolenia Online
 • b. nie później niż po odtworzeniu 3 lekcji kursu internetowego

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej w stosownym terminie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

PRAWA AUTORSKIE

1. Materiały udostępniane Uczestnikom podczas Kursów Online, Szkoleń, Konsultacji i Audytów są chronione prawem autorskim.

2. Uczestnik ani Zamawiający nie ma prawa do udostępniania materiałów innym osobom. Dane takie jak link do szkolenia oraz hasło dostępu stanowią dane poufne i może z nich korzystać jedynie osoba, która jest Uczestnikiem. Zabronione jest także kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów udostępnionych w ramach kursu.

3. Niezgodne z prawem i niniejszym regulaminem udostępnianie szkolenia będzie się wiązało z konsekwencjami prawnymi, a sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówień, świadczenia Usług Elektronicznych, rozpatrywania reklamacji oraz w celach marketingowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Zamówień i świadczenia Usług Elektronicznych.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Ewentualne spory powstałe na gruncie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.